<<  Zemin Etüdü >>
.

Su Sondajı ; Su sondajı yapılırken dikkat edilecek en önemli husus; jeoloji –jeofizik ve hidrojeolojik bir etüt yaptırmaktır. Etüt sonucunda yapılan sonuçlara göre kuyu projesi çıkartılmalıdır. Yer altı değişik bir yapıya sahip olabilir. Çok yakın yerlerde su varken sizin kendi alanınızda su çıkmayabilir. Etüt yapılmadan açılan sondajlarda su bulunmayabilir. Bu işlemde çok ciddi bir iş kaybı ve boşa gitmiş bir yatırım olarak bize dönebilir. Bundan dolayı konu çok hassastır. Maksimum su veriminin elde edileceği kuyu lokasyonu jeolojik araştırmalar-jeofizik etüt ve hidrojeolojik çalışmalar sonucunda belirlenir.

 

Su kuyusunun tasarımı yapılır ve kuyu projesi de buna göre hazırlanmaktadır. Su sondaj lokasyonu doğru olarak belirlenmesi halinde, fazla kuyu açmak ve fazla su pompası kullanmak yerine, bir tane kuyu ve bir tane pompayla bu işi çözmüş oluruz. Bu şekilde elektrik ve kuyu işletme giderleri de azalmış olur. Su sondajı açılacak arazide zemin delinecek ve her 1 metrede numune alınacaktır. Bu numuneler incelenerek gerekli detaylar araştırılacak.

 

Yer altında bulunan malzemenin suyun kirlenmesini sağlayacak tabakaların özellikleri tespit edilecek. Kirli suyun gireceği formasyonlar çimento sistemiyle ve kapalı borular yardımıyla tecrit edilecektir. Yapılan sondaj sonucunda borulama ve çimentolamadan sonra en son işlem kuyu yıkama işlemidir.Yıkama işlemi kuyudan temiz su gelinceye kadar devam edilecek. Daha sonra kompresör yardımıyla kuyu verim deneyi yapılacaktır. Bu deneye göre en uygun pompa belirlenecektir.

 Kuyu Açılmasında Belge alınması ve bilgi verilmesi mecburiyeti :

Yeraltı suyu kuyularının açılması için Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden belge alınması mecburidir.

1960 yılında yürürlüğe girmiş olan 167 sayılı "Yeraltı suları Hakkında Kanun" hükümlerine göre su kuyusu açtırmış olanlar, Devlet Su İşlerinin ilgili Müdürlüğünden KUYU RUHSATI almak zorundadır. Aksi takdirde kaçak kuyu işletmekten suçlu konumuna düşecekler ve para cezasına çarptırılacaklardır. Ülkemizin su kaynaklarının her geçen gün azalması ve kirlenmesi sonucuyla birlikte küresel ısınmadan kaynaklanacak kuraklık ve susuzluk durumlarında su kuyuları çok büyük önem kazanacaktır. Ruhsatsız kuyular risk altındadır. 

Kuyu ruhsatı almak için su kuyusunun açıldığı parselin tapu belgesi ve tarafımızdan hazırlanacak belgeler ile ilgili müdürlüğe tarafımızın başvuru yapması yeterlidir.

Arama belgesi : Yeraltı suyu aranmasında belge almayı gerektiren işler için bir sene süreli arama belgesi verilir. Bu süre içinde, arama bitirilmezse; belge sahibinin, sürenin son ayı içinde müracaat etmesi şartıyla belge bir sene için temdit edilir. Bu süre zarfında da arama bitirilmezse; belge hükümsüz sayılır ve iş sahibi yeniden belge alır. 

Kullanma belgesi : Arama belgesine dayanarak arazisinde yeraltı suyu bulunan kimse, bu suyu kullanabilir. Ancak, bir ay içinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek kullanma belgesi alır.

Islah ve tadil belgesi : Kullanma belgesini haiz bir kimse arazisindeki kuyuların veya yeraltı suyu menbalarının verimini artırmak veya başka bir maksadı sağlamak gibi mülahazalarla bunlar üzerinde kendiliğinden her hangi bir müdahalede bulunamaz veya kuyuların kullanma şeklini değiştiremez. Ancak, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden "Islah ve tadil belgesi" almak suretiyle, böyle bir ameliyeye girişebilir. 

Tescil : Bu kanun hükümlerine göre verilen bütün belgeler, Devlet Su İşleri Umumu Müdürlüğü tarafından bir sicile kaydedilir.